İlkelerimiz, Değerlerimiz, Prensiplerimiz

  • İş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uyma

Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima uymak ilkemizdir.

Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek vazgeçemeyeceğimiz bir başka ilkemizdir. Etik Kurallar içerisinde davranılması bir beklenti değil bir zorunluluktur.

Dakiklik, özveri ve işine sahiplik önem verdiğimiz iş yapma ilkelerimizdendir. Sonuç odaklı olmaya ve verdiğimiz sorumluluğu takip etmeye inanırız. Tüm çalışan kademelerinde israfa karşı hassas olunmasını ve bu duyarlılığı daimi olarak uygulamasını ve uygulatmasını bekleriz.

  • Çalışana bakışımız

Yetenekleri yüksek insanları şirketimize çekmek ve istihdam etmek, çalışanlarımızın yeteneklerinden, gücünden, azminden fayda sağlamak; verimliliklerini artırmak, onların gelişmelerine imkan tanımak ve işbirliği ile dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı oluşturmak, kardeş şirketler arasında bilgi alış verişini sağlayarak şirketler arasında bir sinerji oluşturmak ve de bunun kuşaklar boyu devam etmesini sağlamak, kalıcılığımızda ve büyümemizde büyük teminat olarak görürüz. Bu bizim bugüne ve geleceğe karşı sorumluluğumuzdur.

Çalışanlarımızın, yayınlanmış olan “Çalışanın El Kitabı’nda yer alan taahhüt maddelerini dikkate alarak davranmasını talep ederiz ve bekleriz. Bu ilkelere uyulmadığında şirketin kurumsal süreçlerini çalıştırırız.

Şirket yönetiminde gelecekte söz sahibi olacak olan aile fertlerinin gelişimine de ayrı bir özen gösterir ve onları geleceğe hazırlarız.

  • Sürekli gelişme ve kaynak yönetimine bakışımız

Ürün ve hizmet sürekliliğini sağlamak üzere, risk edilebilir yatırımları yapmak, büyük ve küçük tasarrufların birleşmesini teşvik etmek, çalışanlarımızın ve toplumun ekonomik ve sosyal gelişmesine yardımcı olmak, insan kaynağı dâhil olmak üzere tüm kaynaklarımızın akılcı bir şekilde kullanımını sağlamak, savurganlığı önlemek, ana ilkelerimizdendir. İşimizde sürekli yeni kaynak yaratıp ondan artı değer getirme ilkesini ön planda tutarız.

Riski elimizdeki kaynaklarla uyumlu bir şekilde dikkatli almaya açığız. İşimize spekülatif yaklaşmayız; fakat bu tutuculuk demek değildir. Yeni fırsatlar bizi hep ilgilendirir. Sonuç odaklı olmaya ve verdiğimiz sorumluluğu takip etmeye inanırız.

  • Müşteri ilişkilerinde anlayışımız

Müşteri beklentilerine hızlı karşılık vermek, ticaretini yapmış olduğumuz ürün ve hizmetlerin kalitesinden ödün vermeden hizmet anlayışımızı daima sürdürme, müşterilerimiz ile uzun vadeli güven ve ilişki ortamı oluşturma grubumuzun en önem verdiği değerlerdendir.

Müşterilerimize yanıltıcı ve eksik bilgi vermemek, samimi ve hoşgörülü hizmet anlayışı tesis etmek, yazılı anlaşma ve sözleşmelerimize kesinlikle sadık kalmak, yazılı olmayan taahhütlerden sakınarak, taraflarca oluşabilecek iletişim kırılmalarına ve güven sarsılmalarına izin vermeme de bu anlayışımızın ilkesel duruşunu ifade eder.

  • Tedarikçilerimizle olan işlerimizde anlayışımız ve ticari yaklaşımımız

Tedarikçiler arasında karar verirken, tarafsız olarak tüm gerçekleri tartarız. Her türlü satın alma ve ürün tedarik süreçlerinde;  küçük ve büyük ayrımını yapmadan fiyat, kalite ve zamanında teslim ve teslim şekillerine dikkat ederiz. Garantiye alacak sözleşme, kayıt, ya da tutanak yapmayı prensip ediniriz. Çünkü “ Söz uçar, yazı kalır” ilkesini hiçbir zaman göz ardı etmeyiz. Tedarikçiler tarafından talep edilen makul gizlilik kurallarına riayet ederiz. Tedarikçi firmalar tarafından talep edilen İş Güvenliği kurallarına riayet eder, eksiklikler var ise ivedi şekilde çözmeye çalışırız. Tedarikçiler ile iletişimi daima açık tutarız.

  • Bilgi Yönetimi ve Hesap verebilme

Tüm yasal kayıtların sağlıklı tutulması, denetimler olduğunda her yönüyle yasal olarak hazır ve hesap verebilir olunması bizim için önemlidir. Faaliyetlerimizin tümünü yasaları dikkate alarak yaparken uzman birime sorumluluğu vermekle kalmayız, aynı zamanda konunun muhteviyatına göre hukuk ya da mali danışmanlarımızdan sürekli görüş alarak hareket ederiz.

  • Rakip ve Rekabet İlişkisi

Ülke mevzuatlarının izin verdiği sınırlarda, rakiplerle ya da diğer kişi ve kuruluşlar ile doğrudan ya da dolaylı yoldan rekabeti engelleme, bozma ya da kırma gibi hiçbir davranışın ya da ortaklığın içerisinde olmayız. İlkesel olarak bunu kabul de etmeyiz.